Menu Zavrieť

Spoločne v tíme

Ilustračný obrázok

Milí priatelia, som tímovou hráčkou a viem, že v jednote je sila, preto by som Vám rada aj touto cestou predstavila môj tím kandidátov na poslancov. Všetkým  pätnástim rovnako ako mne záleží na tom, aby sa v našom kráľovskom meste žilo lepšie.

Vo volebnom obvode číslo 1, ktorý tvoria tieto ulice: Bernolákova,  Záborského, Jarková, Kvetná, Mudroňova, Prídavkova, Sama Chalúpku, Višňová, Kukučínova, Komenského, Záhradkárska oblasť medzi vodami, 9. Mája, Hviezdoslavova, Mieru, Prešovská, Štúrova a Matice slovenskej sa o Vašu dôveru spolu so mnou budú uchádzať: Branislav Tupta, Daniel Pavlovský, Jozef Kropiľák, Šimon Ondko a Jozef Vranko.

Branislav Tupta 

obchodný zástupca, 40 rokov, ženatý, 2 deti

Ako hrdý manžel, otec a člen saleziánskej rodiny si uvedomujem dôležitosť rodiny, jej súdržnosť a postavenie v spoločnosti. Preto som sa rozhodol angažovať vo verejnom živote a ako poslanec mestského zastupiteľstva hodlám prispieť k tomu, aby sme spoločným úsilím budovali a zveľaďovali naše mesto. Prajem si, aby bolo krásne nielen v našich srdciach, ale aj v očiach všetkých občanov, ktorí tu žijú, pracujú, ale aj tých, ktorí k nám zavítajú. Určite som za to, aby sa do nášho mesta nevrátili herne. Podporím všetky projekty, ktoré otvoria bránu výstavbe bytov a domov pre mladé rodiny. Verím v plodnú spoluprácu medzi členmi mestského zastupiteľstva, lebo len spoločnými silami môžeme dospieť k úspechu a úspech znamená pre nás rozvoj nášho mesta a spokojnosť našich občanov.

Jozef Kropiľák

živnostník, 53 rokov, ženatý, 4 deti

Už od mladosti mi leží na srdci výchova mládeže, ktorej som sa venoval ako saleziánsky spolupracovník 30 rokov. Keď som pred necelými štyrmi rokmi vstúpil do miestnej politiky ako poslanec, otvorili sa mi nové oblasti, v ktorých sa dá pomáhať ľuďom. Niektoré problémy sa nám podarilo vyriešiť, niektoré ostali otvorené. Mnohé ešte len čakajú na vhodný čas a vôľu ľudí. Napríklad riešenie rómskej problematiky vytváraním nových pracovných príležitostí v sociálnom podniku. Ale aj ochrana vlastníckych práv občanov pri nemorálnej snahe o ťažbu štrku. Taktiež otázka bývania je pre rozvoj mesta veľmi dôležitá. Sú potrebné nové pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu, ale aj nájomné byty pre mladé rodiny a pre sociálne slabších občanov. Neponúkam okamžité vyriešenie všetkých problémov. Ponúkam však otvorenosť a pravdivosť, poctivosť a úprimnosť. Politika musí byť službou občanom.

Daniel Pavlovský

podnikateľ, 34 rokov, ženatý

Vlastným úsilím sa mi podarilo vybudovať malú firmu v oblasti reklamy a propagácie. Aj vďaka tomu, že podnikám v našom meste, viem zodpovedne zhodnotiť oveľa väčší potenciál na vytváranie príležitostí pre uplatnenie občanov. Ako mestský poslanec sa chcem zamerať aj na pomoc starším ľuďom a ľuďom so zdravotným znevýhodnením, pretože z vlastných skúseností viem, s akými ťažkosťami sa stretávajú, keďže sa starám o brata, ktorý má       viacnásobné postihnutie. Podporím tiež projekty súvisiace s rozvojom kultúry, ku ktorej som bol vedený od detstva mojím otcom, keďže práve v tejto oblasti pre Sabinov pracoval dlhé roky. Taktiež hodlám podporiť aktivity obyčajných ľudí, aktivistov, rôzne organizácie a podnikateľov, vďaka ktorým sa rozvíja Sabinov. Verím, že sa v týchto voľbách vyberieme spolu po ceste, ktorá zlepší život všetkým, ktorí žijeme v tomto krásnom kráľovskom meste. Som presvedčený, že tvorivými nápadmi a nesebeckými riešeniami dokážeme fungovanie nášho mesta zefektívniť tak, aby sa nám tu všetkým žilo dobre.

Šimon Ondko

podnikateľ, 26 rokov, ženatý, 1 dieťa

Podnikať som začal ako 22-ročný. Keď človek podniká v službách, dennodenný kontakt s ľuďmi je nevyhnutný. Vďaka dlhoročnému kontaktu s mojimi zákazníkmi som si vybudoval pevné vzťahy a ľudia sa mi často zverujú s ich životnými situáciami, rôznymi problémami a postrehmi aj ohľadom vecí týkajúcich sa fungovania mesta. Osobne sa hodlám venovať vytvoreniu kvalitných a bezpečných detských ihrísk, rozvíjaniu okolitých častí Sabinova a dozerať na čestné zaobchádzanie s verejnými financiami. Budem predkladať návrhy z ľudu, to, čo ľuďom chýba, čo by chceli zmeniť. Snažím sa byť čestným človekom a rád budem pevným mostom medzi naším kráľovským mestom a jeho občanmi.

Jozef Vranko

živnostník, 44 rokov, ženatý, 4 deti

Vďaka práci s ľuďmi sa dozvedám o ich problémoch, starostiach aj radostiach, ktoré im život v našom meste Sabinov prináša. Rozprávam sa s nimi aj o tom, čo by radi v našom meste zmenili, prípadne uvítali. Aj mňa trápia problémy, s ktorými musia občania v meste Sabinov každodenne zápasiť, a preto som sa rozhodol kandidovať za poslanca Mestského zastupiteľstva v Sabinove. Som človek, ktorý rád prijíma nové výzvy a rád to využijem aj v prospech občanov nášho mesta. Od malička som sa venoval futbalu a dodnes je futbal pre mňa nielen relaxom, ale aj vášňou. Záleží mi na tom, aby sa v našom meste športy rozvíjali a prosperovali, aby futbal, ale aj iné športy mali pevné miesto v spoločenskom živote Sabinova. Som presvedčený, že tento šport i ďalšie môžu mestu Sabinov pomôcť nielen v práci s deťmi a mládežou, ale aj v reprezentácii a v šírení dobrého mena mesta. Uvedomujem si, že je potrebné priniesť do podpory a financovania športov poriadok a systém. Rád by som bol tiež nápomocný pri riešení otázok bytovej výstavby, opravy miestnych komunikácií a chodníkov, ako aj pri realizácii investičných zámerov.


Vo volebnom obvode číslo 2, ktorý pozostáva z týchto ulíc:  Švermova, Janka Borodáča, Hliník, Levočská, Jilemnického, Mlynská, Šancová, Ružová, Námestie slobody, Kpt. Nálepku, Murgašova,  17. Novembra a Jakubovanská sú to: Dominika Komišaková, Jozef Potocký, Jozef Kolárčik, Lucia Mihoková a Martin Matuš.

ThLic. Dominika Komišaková

učiteľka, 36 rokov, vydatá, 2 deti

Milujem naše mesto Sabinov. Narodila som sa tu, pracujem tu, žijem a vychovávam tu svoje deti. Túžim po tom, aby Sabinov bol plný rodín, aby v ňom mladí ľudia chceli zostať žiť a mali šance na svoje vízie a sny. Preto by som spoločne s naším tímom kandidátov na poslancov chcela prispieť k tomu, aby sa nám tu žilo kráľovsky. Okrem iného by som sa chcela venovať spolupráci mesta Sabinov s organizáciami tretieho sektoru a dobrovoľníkmi a využiť tak svoje dvadsaťročné dobrovoľnícke skúsenosti v neformálnom vzdelávaní mládeže. Som človek s veľkou vnútornou energiou a nadšením pre veci (verejné), mám pevné morálne a spoločenské zásady, som inovatívna a kreatívna. Mám svoje vízie a cieľ a verím, že ich dosiahnutie prinesie prospech pre obyvateľov mesta Sabinov.

Jozef Potocký

obchodný zástupca, 39 rokov, ženatý, 2 deti

V Sabinove žijem od svojho detstva a už vyše 12 rokov pracujem v regióne Sabinov ako obchodný zástupca nadnárodnej spoločnosti. Získané skúsenosti z praxe ponúkam predovšetkým do služby pre využitie pri kultúrnych a spoločenských podujatiach v našom regióne. Svoje znalosti z obchodnej činnosti by som rád využil pre potreby mesta z hľadiska jeho regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu, aby sa naše mesto viac otvorilo pre turistov. Pri dlhoročnej práci s ľuďmi som sa naučil počúvať svoje okolie, preto dúfam, že sa mi prácou vo verejnej sfére podarí adekvátne reagovať na potreby občanov a svojím hlasom budem objektívne rozhodovať o dôležitých otázkach mesta.

Mgr. Jozef Kolárčik

učiteľ, 38 rokov, ženatý, 2 deti

Už dvanásty rok pracujem v školstve ako učiteľ matematiky. Svojich žiakov sa snažím učiť rozmýšľať, a nie iba memorovať a často nerozumieť podstate. Vyznávam pevné morálne, kresťanské hodnoty, ktoré ma spolu s túžbou pracovať a zveľaďovať svet okolo mňa presvedčili prijať ponuku kandidovať za poslanca. Obyvateľom nášho kráľovského mesta ponúkam otvorenosť, úprimnosť a spravodlivosť. Som odhodlaný nadviazať na to, čo funguje, no podporím aj rozvoj nových dobrých myšlienok. Mojou prioritou bude angažovanosť sa pre rodiny, ktoré sú základnou bunkou každej spoločnosti. Chcem byť nápomocný pri zvyšovaní kvality služieb vo vzťahu k občanom a pri vytváraní možností pre trávenie voľného času detí, mladých aj rodín. Budem sa usilovať o to, aby boli sociálne služby dostupné pre tých, ktorí ich potrebujú. Zároveň sa chcem podieľať na zvyšovaní kvality dopravy za účelom zvýšenia bezpečnosti na cestách. Podporím rozvoj cyklotrás a cyklodopravy v meste.

Mgr. Lucia Mihoková

historička a žurnalistka, 37 rokov, slobodná

Ako poslankyňa mestského zastupiteľstva v Sabinove hodlám v prvom rade prispieť k zlepšeniu obrazu o našom kráľovskom meste. Budem nápomocná pri projektoch, ktoré zlepšia cestovný ruch i turistiku. Ponúkam zužitkovať svoje štvorročné skúsenosti získané na poste riaditeľky Mestského kultúrneho strediska a Športového areálu v Sabinove, aby deti, mladí, starší, aj celé rodiny mali kde tráviť svoj čas. Budem sa angažovať v zavedení karty Sabinovčana, ktorá by umožnila obyvateľom nášho mesta platiacim odpady, dane a ostatné poplatky súvisiace s chodom samosprávy zľavnené vstupy do mestských, kultúrnych i športových zariadení, ako aj lacnejšie využívanie sociálnych služieb. Podporím prehodnotenie dotovania kultúry a športu, zrekonštruovanie chladenia na zimnom štadióne a následne rekonštrukciu podlahy štadióna, aby sa dal využívať celoročne, a tiež zrealizovanie založenia pobočky prešovského Krajského múzea v našom meste. Rada si vypočujem každú dobre mienenú radu či nápad, lebo viem, že len spolu dokážeme, aby sa v našom kráľovskom meste žilo lepšie.

Martin Matuš

technik, 37 rokov, ženatý, 1 dieťa

Vnímam potrebu spoločne zmeniť atmosféru v našom meste. Mladí ľudia utekajú preč a nevidia tu perspektívu, uplatnenie. Otcovia rodín odchádzajú za prácou do iných miest a častokrát aj ďaleko do zahraničia. Sme okresným mestom, v ktorom chýbajú pracovné príležitosti. Som presvedčený, že môžeme vzájomným úsilím a jednotným zmýšľaním realizovať potrebné kroky vedúce k zatraktívneniu nášho mesta pre vytváranie pracovných príležitostí.

Predstavujem si Sabinov ako moderný, prosperujúci, príťažlivý pre investorov a zamestnávateľov. Mesto, v ktorom sa oplatí zostať žiť, založiť si rodinu a nehanbiť sa zaň, ale naopak byť hrdým Sabinovčanom.


V treťom volebnom obvode pozostávajúcom z týchto ulíc: Záhradná, Sládkovičova, Nezabudova, Jolany Cirbusovej, SNP, Severná, Pavla Gojdiča, Puškinova, Novomeského, Samuela Fábryho, Fraňa Kráľa, Janka Jesenského, Moyzesova, Gen. Svobodu, Sadová, Občania s trvalým pobytom Sabinov 0, Ovocinárska, Hollého, Priemyselná štvrť, Pod Švabľovkou, Karpatská, Čergovská a Tehelná môj tím  kandidátov na poslancov tvoria títo ľudia: Juraj Ružbarský,  Marek Zakuťanský, Miroslav Kovalík, Peter Vargovčík  a Vladimír Štofaník.

doc. Ing. Juraj Ružbarský PhD.

vysokoškolský učiteľ, 47 rokov, ženatý, 1 dieťa

Ako poslanec mestského zastupiteľstva sa chcem zamerať na podporu voľnočasových aktivít, kultúru a šport pre skvalitnenie života obyvateľov nášho kráľovského mesta. Budem tiež nápomocný pri výstavbe nájomných bytov a príprave vhodných lokalít na individuálnu bytovú výstavbu. Budem sa usilovať o skvalitnenie a udržanie  zdravotníckych a sociálnych služieb pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Hodlám podporiť riešenie dopravnej situácie v meste, výstavbu cyklochodníkov na území Sabinova aj s prepojením na ostatné obce, ako aj rekonštrukciu chodníkov  a ciest v meste. Chcel by som tiež prispieť k zvýšeniu úrovne triedeného odpadového hospodárstva, k zriadeniu oddychových, relaxačných   a wi–fi zón. Budem sa angažovať za to, aby došlo k rozvoju služieb a regionálneho cestovného ruchu, tak aby sa Sabinov stal príjemným miestom pre život.

Marek Zakuťanský

administratívny pracovník, 42 rokov, slobodný

Som jedným z Vás, som Sabinovčan. Záleží mi na budúcnosti nášho kráľovského mesta, a preto som sa rozhodol kandidovať za mestského poslanca. S Vašou dôverou a podporou dokážeme zmeniť jeho slabé stránky. Spoločne tvorme budúcnosť nášho mesta. Spolu dokážeme, aby sa naše kráľovské mesto rozvíjalo po stránke ekonomickej, kultúrnej, športovej, spoločenskej i životného         prostredia. Ako poslanec mestského   zastupiteľstva preto podporím projekty, ktoré prispejú k rozvoju cestovného ruchu, k vybudovaniu detských ihrísk, k rekonštrukcii našich športových inštitúcií či k lepšej zamestnanosti.

Mgr. Miroslav Kovalík

podnikateľ, 54 rokov, ženatý, 3 deti

Po osemnástich rokoch odpracovaných na Oddelení výstavby Mestského úradu v Sabinove som sa rozhodol svoje získané vedomosti zužitkovať v podnikateľskej sfére. Svoje dvanásťročné skúsenosti z podnikateľského prostredia v oblasti výstavby, inžinierskej činnosti a spolupráce s územnou samosprávou v oblasti verejného obstarávania ponúkam využiť v službe pre naše mesto. Plánujem sa spolupodieľať na vyriešení a zlepšení situácie s parkovaním v centre mesta, ako aj v jeho priľahlých uliciach. Za nevyhnutné považujem ukončiť administratívu obchvatu nášho mesta a začať jeho výstavbu. Svojou kandidatúrou za poslanca mestského zastupiteľstva chcem prispieť k tomu, aby naše kráľovské mesto napredovalo a žilo sa v ňom lepšie.

Ing. Peter Vargovčík

programátor a učiteľ, 53 rokov, vdovec, 6 detí

Po manželke mi zostalo 6 zväčša už dospelých detí a krásny príklad radostného a obetavého života, ktorý by som rád ďalej šíril svojím počínaním v rodine, práci aj vo verejnej službe. Rozumiem sa školstvu, ktoré si už tak veľmi žiada pozdvihnúť, prekáža mi zhoršujúca sa dopravná situácia v meste, chcel by som prispieť k zlepšeniu nakladania s odpadmi a tiež nasledovať príklad Spišského Hrhova v otázke aktivizácie znevýhodnených skupín obyvateľstva. Mám skúsenosti živnostníka aj s prácou v neziskovej organizácii. Podarilo sa mi úspešne realizovať množstvo projektov a verím, že ďalšie úspešné prídu aj s mojou prácou pre mesto Sabinov a hlavne ľudí, ktorí tu túžia radostne žiť.

Ing. Vladimír Štofaník

podnikateľ, 37 rokov, ženatý, 4 deti

Sila mesta spočíva v tom, ako je postarané o jeho najslabších a najzraniteľnejších obyvateľov. Túto myšlienku som si vybral za hlavnú tému svojej kandidatúry na poslanca mestského zastupiteľstva z viacerých dôvodov. Bránime sa skutočnosti, že chudoba a zadlžovanie sa nás bytostne netýka, avšak štatistiky hovoria presný opak. Bránime sa skutočnosti, že rozbité a zranené rodiny v našom meste prakticky ani neexistujú a ak s nimi aj prídeme do kontaktu, naše vedomie, že vo väčšine prípadov si za to môžu sami, v nás vyvoláva apatický stav zaradzujúci spiatočku. Bojíme sa pomoci, mlčaním a nečinnosťou podporujeme choré ideológie, ako napr. LGBTI, gender ideológiu a potraty. Staviame ihriská, chodníky, voľnočasové zariadenia, no kladieme si pritom otázku: Pre koho to všetko staviame? Môže si každý z nás osvojiť vetu z webovej stránky nášho mesta: Mesto, kde sa dobre žije…? Preto podporím každú myšlienku sociálnych projektov pre mladých, rodiny, starších a chudobných v našom meste.