Menu Zavrieť

Program

Ako bude vyzerať Sabinov v roku 2022?

Naše kráľovské mesto Sabinov má bohatú históriu a Slovensku i svetu dalo mnoho ľudí, ktorí preslávili nielen svoje rodisko, ale aj svoju domovinu, či už na poli kultúrnom, ako napr. Marek Vrábel, Michaela ( Hausová) Varády či Tatiana Hajzušová, ml.,   a tiež aj na poli športovom v osobách Mareka Zagrapana, Dalibora Bortňáka, Vladimíra Mihálika, Petra Bašistu, či sestier Viktórie a Veroniky Semaníkových. Skvelé meno Sabinovu a aj Slovensku robia tiež ľudia z podnikateľského prostredia, a to Michaela Kršková, rod. Jacová, Tomáš Rozputinský, ako aj Juraj Andraščík, ktorý  má v Sabinove svoje pôsobisko i napriek rôznym zahraničným ponukám. Aby aj naďalej mohli v našom meste vyrastať takéto osobnosti ponúkame vám tieto riešenia  na problémy, ktoré trápia našu samosprávu, ako aj nápady, ktoré veríme prinesú jej rozvoj a kvalitné miesto pre život nás Sabinovčanov.

Oblasť dopravy:

– spracujeme a budeme sa riadiť plánom dopravnej štúdie rekonštrukčných prác ulíc aj ciest počas celých štyroch rokov s prihliadnutím na havarijné stavy,

– obnovíme Plán hospodárskeho rozvoja,

– v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a vládou budeme spolupracovať na realizácií obchvatu Sabinova,

– zvažujeme vybudovať odhlučňovacie steny v lokalitách, kde blízka cestná komunikácia spôsobuje otrasy a hluk,

– chceme zvýšiť bezpečnosť prehodnotením uloženia retarderov v lokalitách obytných zón,

– vybudujeme nové parkovacie miesta a spustíme rezidenčné parkovanie,

– v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom práce v celom meste prehodnotíme umiestnenie prechodov pre chodcov,

– s cieľom zvýšiť bezpečnosť pre chodcov zabezpečíme osadenie blikajúcich výstražných značení pre chodcov.

Školstvo :

– zintenzívnime komunikáciu medzi základnými školami a školskými zariadeniami zriadenými  mestom a oddelením školstva,

– prehodnotíme financovanie základných škôl a školských zariadení  pôsobiacich na území mesta Sabinov,

– zintenzívnime spoluprácu medzi mestom Sabinov, základnými a strednými školami na území mesta Sabinov k podpore vyššieho záujmu o stredné školstvo nachádzajúce sa v našom meste,

– vytvoríme osobitné oddelenie školstva a osobitné oddelenie kultúry a športu v rámci organizačného poriadku MsÚ. Výsledkom bude lepšia starostlivosť o športové kluby, kultúrne inštitúcie a ich transparentnejšie a efektívnejšie financovanie.

– budeme pokračovať  v obnove a rekonštrukcii základných škôl a školských zariadení v správe mesta Sabinov,

– budeme podporovať aj súkromné či cirkevné  materské a základné školy, ako aj  súkromné detské jasle, čím sa vytvorí väčšia spokojnosť rodičov nielen s umiestnením detí do predškolských zariadení a jaslí, ale aj spokojnosť s podporou vzdelávania žiakov.

Kultúra a šport:

– zriadime vernostnú kartu Sabinovčana pre občanov mesta Sabinov, ktorí si splania daňové povinnosti a povinnosti platieb za odpad, za účelom zliav pri vstupoch do kultúrnych či športových inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a tiež za účelom zliav pri využívaní sociálnych služieb,

-prehodnotíme spôsob financovania a prideľovania dotácií kultúrnym a športovým zariadeniam, organizáciám a občianskym združeniam  pôsobiacim v meste,

– budeme sa podieľať na riešení existencie mestských športových klubov,

– zakúpime pódia pre kultúrne, športové a školské podujatia,

– otvoríme sa pre väčšiu spoluprácu s Prešovským samosprávnym krajom v oblasti kultúry a športu (napr. zriadenie pobočky Krajského múzea, galérie a pod.),

– vytvoríme a dokončíme  bezbariérové prístupy v MsKS a na kúpalisku,

– pomocou eurofondov zmodernizujeme kúpalisko a rozšírime jeho kapacity obzvlášť o bazén pre deti od 12-15 rokov, budeme uvažovať o možnosti  prestrešenia a zatraktívnenia kúpaliska vodnými atrakciami, zároveň využijeme rozsiahlosť areálu na vybudovanie ďalšieho ihriska pre plážový volejbal, prípadne ďalšie športoviská,

– zrekonštruujeme v spolupráci s tenisovým klubom tenisové kurty,

– zriadime na sídliskách športoviská – volejbalové, basketbalové a pod.,

–  budeme pokračovať  vo výstavbe cyklotrás  Eurovela 11 v katastrálnom území mesta Sabinov a Orkucany,

– zabezpečíme cez eurofondy či úver financie na výmenu chladenia na zimnom štadióne, aby mohol byť zimný štadión využívaný celoročne či už na šport alebo kultúrne podujatia a zrekonštruujeme futbalovú tribúnu,

– dokončíme úpravu lesoparku, zatraktívnime lesopark o lanové centrum, prípadne lezecká stenu,

– sprevádzkujeme letné kino,

– v spolupráci s občianskymi združeniami a cyklistickým klubom zavedieme cyklistické preteky,

– novú tartanovú dráhu využijeme aj na odštartovanie tradícií sabinovského behu – Behá celá rodina alebo v zdravom tele zdravý duch, ako aj Mikulášskeho behu,

– vo väčšej miere  v spolupráci s tretím sektorom podporíme rôzne charitatívne projekty spojené s kultúrnym podujatím pre celú rodinu,

–  zvýšime starostlivosť o historické hradby  a historické budovy v meste,

– budeme ďalej realizovať víziu premeny evanjelickej záhrady a evanjelického kostola na kultúrnu a oddychovú zónu, ako kultúrny stánok s využitím na rôzne spoločenské a kultúrne podujatia,

– zabezpečíme väčšiu starostlivosť a  pravidelnú technickú údržbu športovísk,

– vyčleníme viac financií z rozpočtu mesta na oslavy Dní Sabinova, Sabinovský jarmok, MDD, Mikuláša, Deň rodiny a ďalšie rodinné podujatia .

Sociálna oblasť:

-zlepšíme a zvýšime poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Sabinov, ako aj v spolupráci s PSK a súkromným sektorom, v zariadeniach, ktoré patria do ich správy,

– podporíme opatrovateľskú službu aby fungovala aj vo večerných hodinách,

– podporíme projekty zapájajúce dobrovoľníkov, tretí sektor a občianske iniciatívy do akcií a života v meste,

– podporíme projekty zamerané na prácu s mládeže, sociálne slabých, znevýhodnených a minoritných skupín, – zriadime v meste tranzit – sociálny taxík za účelom prevozu imobilných pacientov a pacientov v seniorskom veku k sabinovskej poliklinike a k ostatným ambulanciám v Sabinove,

– vytvoríme, resp. podporíme rozvoj sociálneho podniku.

Odpadové hospodárstvo:

– prehodnotíme počty odpadových zberných nádob, hlavne na plasty a sklo v jednotlivých lokalitách a v prípade potreby zvýšime ich počet,

– zlepšíme využitím nových smart city technológií, aby aj spoločnosť, ktorá má na starosti, odpad, bola včas informovaná, že kontajnery je potrebné vyprázdniť aj mimo dohodnutého času vývozu odpadu,

-zvýšime osvetu o potrebe separácie odpadu,

– prehodnotíme výšku a výber poplatkov za odpad najmä od ľudí, ktorí už nežijú v Sabinove, ale majú v ňom trvalé bydlisko.

Otvorená samospráva:

– zlepšíme komunikáciu a následnú spoluprácu s podnikateľmi a podnikmi sídliacimi v Sabinove,

–  mestský úrad bude viac otvorený nielen pre podnikateľov, ale aj pre širokú verejnosť, vrátane imobilných občanov. Chceme, aby z úradu bolo cítiť, že je tu pre ľudí, preto ponúkame, ústretovosť a ľudskosť, počnúc vedením mesta,

– budeme pokračovať vo vylepšovaní informovanosti ľudí o dianí v meste,

– sfunkčníme a spriehľadníme webovú stránku mesta.

Občianska vybavenosť:

– podporíme projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu poskytovania služieb v sabinovskej poliklinike,

– zabezpečíme bezbariérovosť budov a ulíc mesta Sabinov,

– vytvoríme nové a budeme sa starať o rekonštrukciu existujúcich detských ihrísk,

– zriadime bezbariérové inkluzívne detské ihrisko,

– vybudujeme pri sídliskách oddychové zóny, vnútrobloky (dokončíme vnútroblok Komenského, ktorý môže slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie lokality mesta)

– budeme pokračovať v rekonštrukcii verejného osvetlenia s dôrazom na doplnenie osvetlenia v lokalitách kde chýba,

– budeme pokračovať v  rekonštrukcií a oprave chodníkov,

– vytvoríme cyklochodníky v meste a budeme sa snažiť v spolupráci s PSK a susednými obcami o vytvorenie cyklotrás aj mimo mesta (EUROVELO 11),

– budeme intenzívne pracovať na individuálnej bytovej výstavbe a bytovej výstavbe v Orkucanoch aj v ďalších lokalitách Sabinova,

– zriadime trh – predaj z dvora,

– spustíme interaktívnu mapu investícií na webovej stránke mesta.

Cestovný ruch:

– využijeme viac historické míľniky mesta pre rozvoj cestovného ruchu – kráľovské, ovocinárske a oscarové mesto,

– zatraktívnime cestovný ruch v meste Sabinov,

– zrekonštruujeme a obnovíme mestské hradby,

– podporíme zriadenie oddychovej zóny v lokalite Medzi vodami – štrkopiesky,

– budeme viac otvorení a nápomocní podnikateľom v gastronómií pri zriaďovaní vonkajších terás  v centre mesta počas letných a jesenných mesiacov, napr. prehodnotením ceny nájmu  mestských pozemkov.

Zamestnanosť:

-otvoríme sa pre spoluprácu a dialóg s podnikateľmi, existujúcimi ako aj novovznikajúcimi podnikmi a firmami o možnostiach pri vytváraní nových pracovných miest, so vzájomným hľadaním možností na skvalitnenie a zatraktívnenie podnikateľského prostredia,

– budeme spolupracovať s PSK a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri rozvoji a podpore zamestnanosti,

– vytvoríme možnosti zamestnanosti aj pre marginalizované skupiny, napr. formou vytvorenia Sociálneho podniku a Rómskych hliadok.